Vòng đeo tay gỗ

Vòng đeo tay gỗ trầm hương indo 108 hạt

Giá: 2000K Loại gỗ: Trầm hương

Vòng đeo tay gỗ sưa 14mm 15 hạt

Giá: 500K Loại gỗ: Gỗ sưa đỏ

Vòng đeo tay gỗ tử đàn 18 ly

Giá: 800K Loại gỗ: Gỗ tử đàn

Vòng tay gỗ trắc bách diệp 16mm

Giá: 400K Loại gỗ: Gỗ trắc bách diệp

Vòng tay gỗ hoàng đàn 18 li

Giá: 300K Loại gỗ: Gỗ hoàng đàn

Vòng tay gỗ trắc xanh 14 li

Giá: 150K Loại gỗ: Trắc xanh

Vòng tay gỗ Mun sừng 12 li

Giá: 150K Loại gỗ: Gỗ Mun Sừng

Vòng tay gỗ trầm hương 14 hạt 8mm

Giá: 800K Loại gỗ: Trầm Hương

Vòng tay gỗ huyết long 15 hạt

Giá: 230K Loại gỗ: Huyết Long

Vòng tay gỗ huyết long tự nhiên

Giá: 230K Loại gỗ: Gỗ huyết long

Vòng tay gỗ trầm hương 14 li

Giá: 1000K Loại gỗ: Trầm hương