Vòng đeo tay gỗ

Vòng đeo tay gỗ trầm hương đốt trúc

Giá: 2000K Loại gỗ: Trầm Hương

Vòng đeo tay gỗ Nu Huyết Rồng mix vàng tì hưu

Giá: 300K Loại gỗ: Huyết Rồng

Vòng đeo tay gỗ Nu Huyết Rồng - Long VIP

Giá: 400K Loại gỗ: Huyết Rồng

Vòng đeo tay gỗ sưa chuỗi hạt

Giá: 600K Loại gỗ: Sưa

Vòng đeo tay trầm hương bọc vàng con giáp

Giá: 3200K Loại gỗ: Trầm hương

Vòng đeo tay gỗ sưa bắc vân mắt quỷ

Giá: 1000K Loại gỗ: Gỗ Sưa

Vòng đeo tay gỗ huyết rồng 108 hạt

Giá: 400K Loại gỗ: Huyết Rồng

Vòng đeo tay gỗ huyết rồng trơn

Giá: 400K Loại gỗ: Huyết Rồng

Vòng đeo tay gỗ sưa vân chụn sụn

Giá: 8000K Loại gỗ: Sưa

Vòng đeo tay gỗ sưa đỏ 01

Giá: 500K Loại gỗ: Gỗ sưa đỏ

Vòng đeo tay gỗ hoàng đàn 01

Giá: 300K Loại gỗ: Hoàng đàn

Vòng đeo tay gỗ huyết rồng đốt trúc 01

Giá: 350K Loại gỗ: Huyết Rồng

Vòng đeo tay gỗ huyết rồng

Giá: 230K Loại gỗ: Huyết Rồng

Vòng đeo tay gỗ trầm hương xứ quảng 001

Giá: 3000K Loại gỗ: Trầm Hương Tự Nhiên

Vòng đeo tay gỗ Ngọc Am

Giá: 300K Loại gỗ: Ngọc am